Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA – VAI MŪSU PIETEIKUMU PIEŅEMS?

Tā – saderināšnās ballīte nosvinēta, visi draugi un tuvākie radi apziņoti. Mēs precamies! Bet kur gribam laulāties? Dzimtsarakstu nodaļā, baznīcā, jūras krastā, lidmašīnā virs mūsu iepazīšanās vietas? Kad? Jo ātrāk, jo labāk? Vai arī mums ir kāds noteikts datums, kas abiem ir tik svarīgs, ka citā dienā vienkārši nevar un tāpēc jāpiesakās vismaz pusgadu iepriekš?
Lai vai kā, vispirms ir jāiesniedz pieteikums. Kas vēl jāatceras?

Jau apnicīgi bieži filmās apspēlēts sižets ar aizmirstiem (pazudušiem, nozagtiem, …) gredzeniem laulību dienā. Tas nudien nepavisam vairs nešķiet smieklīgi. Bet vai gredzeni ir vienīgais, ko varētu aizmirst, gatavojoties kāzām?

Ilona (28 gadi, precējusies 18 mēnešus):

„Mūsu „aizmirsto lietu saraksts” tika iesākts jau ilgi pirms kāzām. Pirmajā reizē, sajūsmināti un mazliet nepieskaitāmi, tūlīt pēc lēmuma apprecēties aizskrējām uz dzimtsarakstu nodaļu – tik ļoti gribējās ātrāk iesniegt pieteikumu – , un tikai tur izrādījās, ka pase ir līdzi tikai Uģim, ar manu vadītāja apliecību nepietika. Otrreiz, kad beidzot abi varējām saskaņot laikus un kopā ierasties dzimtsarakstu nodaļā, izrādījās, ka manai pasei beidzies derīguma termiņš… Tā nu tikai ar trešo piegājienu varējām sākt gatavoties konkrētam kāzu datumam. Par pārējām aizmirstajām lietām, kamēr tikām līdz jāvārdam, labāk klusēšu… Tomēr mēs to uztvērām gluži veselīgi – labāk nelielas grūtības (eh, kas nu tās par grūtībām, nedaudz kaitinoši sīkumi) tagad, bet turpmākajā dzīvē – viss jauki un gludi. Un tā arī ir!”

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Tātad – ja esat nolēmuši laulāties dzimtsarakstu nodaļā, tad jums, ja abi stājaties laulībā pirmo reizi, ir vajadzīgs:

abiem uzrādīt derīgus personu apliecinošus dokumentus:

  • bijušā laulātā miršanas apliecība;
  • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegta laulības šķiršanas apliecība;
  • likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  • izraksts vai izziņs no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.ja abi (vai viens no jums) jau agrāk esat bijuši citā laulībā un ziņas par šīs laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, jāuzrāda viens no šādiem dokumentiem;
  • abiem kopīgi ierasties dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs un personīgi iesniegt noteikta parauga abu kopīgi parakstītu iesniegumu;

Ja viens no jums ir nepilngadīgs, iesniegumam jāpievieno nepilngadīgās personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja.

Ja laulības šķiršanas apliecību nav iespējams iegūt, to var aizstāt ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.

Ja jūs esat nolēmuši laulību noslēgt nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā iesniedzat iesniegumu, bet citā, vai arī laulāties pie garīdznieka, jums izniegs izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Šī izziņa būs derīga sešus mēnešus kopš izsniegšanas dienas.

Civillikums nosaka, ka laulību ar juridiskām sekām var reģistrēt arī astoņu konfesiju – evaņģēlisko luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, Septītās Dienas Adventistu, Mozus ticīgo (jūdaistu) – garīdznieki. Ja piederat pie kādas no minētajām konfesijām un vēlaties salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir konfesijas vadības atļauja, tad jūs laulās pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Latvijā var laulāties arī ikviens ārzemnieks, kas laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīgs uzturēties Latvijas Republikā. Ārzemniekam papildus iesniegumam un personu apliecinošam dokumentam jāiesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli. Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar personas rakstveida deklarāciju par savu ģimenes stāvokli.

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro. Maksa par svinīgo ceremoniju katrā dzimtsarakstu iestādē var būt atšķirīga; maksas lielumu var ietekmēt arī tas, vai vēlaties laulāties iestādes telpās vai arī kādā citā, pašu izvēlētā vietā.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

IESNIEGUMS IR PIEŅEMTS. KAS NOTIEK TĀLĀK?

VIENOŠANĀS PAR LAULĪBAS REĢISTRĀCIJAS DIENU

Vispirms jūs kopā ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju vienojaties par laulības reģistrācijas dienu un stundu, to     atzīmē uz jūsu iesnieguma. Ko darīt, ja vēlaties reģistrēt savu laulību nevis dzimtsarakstu iestādē, bet kādā citā, sen noskatītā, ļoti romantiskā vai kā citādi sev nozīmīgā vietā? Pēc jūsu lūguma nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.

TĀLĀK SEKO LAULĪBAS IZSLUDINĀŠANA

Laulību izsludina iesnieguma saņemšanas dienā, sludinājumu uz vienu mēnesi izliekot dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Sludinājumā norāda izsludināšanas datumu, kā arī līgavas un līgavaiņa vārdu un uzvārdu. Ja kādam ir iebildumi pret plānoto laulības reģistrāciju, šie iebildumi jāiesniedz rakstiski izsludināšanas vietā viena mēneša laikā. Tad iebildumus vai nu noraida, vai lieta nonāk tiesā līdz strīda izšķiršanai. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs ir tiesīgs saīsināt izsludināšanas termiņu, pamatojoties uz iesniegumu, ko iesniegušas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, un dokumentiem, kas apstiprina iesniegumā minēto iemeslu.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Izsludinātajiem ir tiesības laulību noslēgt ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu / šķēršļi laulības noslēgšanai ir:

  • viena laulājamā nepilngadība, bet izņēmuma gadījumos ar vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulību slēdz ar pilngadīgu personu;
  • aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un  aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības;
  • aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt minimālo viena mēneša termiņu.

Ja sešu mēnešu laikā no dienas, kad kļuvis zināms, ka laulības noslēgšanai nav šķēršļu, laulība nav noslēgta, bet personas joprojām vēlas laulību noslēgt, iesniegumu iesniedz un izsludināšanu uzsāk no jauna.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

Laiks līdz kāzām paiet ātri – ir tik daudz darāmā, ka gribas diennaktis pastiept garākas. Un tad tā diena ir klāt!

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā vietā, par kuru esat vienojušies ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai iepriekš minēto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona jautā līgavainim un līgavai, vai viņi vēlas doties laulībā. Ja abi izsaka šo vēlēšanos, amatpersona izsludina, ka uz šīs vienošanās un likuma pamata laulība ir noslēgta. Pēc laulības reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai garīdznieks laulātajiem izsniedz laulības apliecību.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

UN JŪS ESAT VĪRS UN SIEVA!

Jātceras, ka gadījumā, ja maināt uzvārdu /vai pievienojat savam uzvārdam laulātā uzvārdu/, jums noteikti jāmaina personu apliecinošais dokuments, jo tas būs kļuvis lietošanai (un ceļošanai!) nederīgs. Īpaši svarīgi ir to ņemt vērā tad, ja esat nekavējoties nolēmuši doties kāzu ceļojumā – ja uzvārds laulību rezultātā tiks mainīts, bet dokumentus nomainīt aizmirsīsit, varat piedzīvot nepatīkamu pārsteigumu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 30 dienu laikā pēc tam, kad iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis nederīgs, ir jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu.

Lai nebūtu steigas, uztraukumu un problēmu ar ceļošanas dokumentiem, ir pāri, īpaši gadījumos, ja laulāties paredzēts baznīcā, kas jau kādu laiku iepriekš reģistrē laulību arī dzimtsarakstu iestādē, un jau nokārto ar dokumentu maiņu saistītās formalitātes. Tad ceļojums jaunajā dzīvē /visās nozīmēs!/ var sākties bez kavēšanās.

laulību reģistrācija
Foto: AGNETA JONELE / www.agnetajonele.com / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Raksta autore: LIENE PĀLĒNA

Foto: AGNETA JONELE

Citi Raksti