Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Ar ciparu palīdzību vēl pirms kā­zām varam pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Pēc jau izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas.

Kā ap­rē­ķi­nāt?

Plā­no­ta­jā kā­zu da­tu­mā jā­sa­skai­ta vis­i ci­pa­ri ga­da, mē­ne­ša un da­tu­ma skait­ļos. Ga­la re­zul­tātam jā­būt vien­ci­pa­ra skait­lim no 1 līdz 9. Šo­reiz ap­rē­ķi­nos ne­tiek iz­man­to­ti tā dē­vē­tie meis­ta­ra skait­ļi 11 un 22. Tā­pēc arī tie ir jā­sa­skai­ta, lai sum­mā bū­tu at­tie­cī­gi div­nieks vai čet­ri­nieks.

Pie­mē­ram, esat pa­re­dzē­ju­ši ap­pre­cē­ties 2014. ga­da 14. jū­li­jā. Sā­kam rē­ķi­nāt: 2+0+1+4+1+4+7=19=1+9=10=1+0=1

Šī da­tu­ma Kā­zu skait­lis ir 1.
Der zi­nāt! Ap­rē­ķi­ni nu­me­ro­lo­ģi­jā no­rā­da uz ten­den­ci, bet ne­ap­stip­ri­na vie­nu vie­nī­go ab­so­lū­to pa­tie­sī­bu. At­tie­cī­bas, sa­skar­sme, ko­mu­ni­kā­ci­ja ir at­ka­rī­ga no kat­ra cil­vē­ka un mij­ie­dar­bī­bas starp di­viem mī­lo­šiem cil­vē­kiem. Tā­pēc ne­bū­tu prā­ta darbs ta­gad pār­vilkt krus­tu sa­vai lau­lī­bai un pie­ņemt, ka at­tie­cī­bu sce­nā­rijs at­tīs­tī­sies tie­ši tā, kā teikts ša­jā nu­me­ro­lo­ģi­jas tes­tā, un ne ci­tā­di. Vien­kār­ši iz­la­siet, iz­vēr­tē­jiet un iz­le­miet, kā ie­spē­jams ap­iet eso­šos vai ie­spē­ja­mos zem­ūdens ak­me­ņus.

Kā­zu skait­ļu skaid­ro­jums

1

Vie­ni­nie­ka die­nā no­slēg­tās lau­lī­bas so­lās būt il­gas un sta­bi­las. To­mēr die­zin vai at­tie­cī­bas būs vien­kār­šas un glu­das kā zī­da die­dziņš. Jaun­lau­lā­ta­jiem būs ne­pie­cie­ša­ma il­gā­ka pie­rī­vē­ša­nās, jo kat­ram gri­bē­sies gūt virs­ro­ku un vilkt de­ķī­ti uz sa­vu pus­i. At­tie­cī­bu sā­ku­mā var ras­ties vē­lē­ša­nās īs­te­not ti­kai sa­vas in­te­re­ses un ne­rē­ķi­nā­ties ar par­tne­ri. Pēc lai­ka ego­is­ma vēt­ra no­rim­sies, pār­is sa­pra­tīs, kā uz­ves­ties, lai sa­dzī­vo­tu har­mo­ni­jā, un sāks pie­kāp­ties viens ot­ram. Bū­tu la­bi, ja tas no­tik­tu, ka­mēr mī­les­tī­ba vēl nav pa­či­bē­ju­si ne­būt ne ro­man­tis­ka­jā ik­die­nā.
Šā­dās at­tie­cī­bās cil­vē­ki viens ot­ram cen­šas pa­lī­dzēt īs­te­not sa­snie­gu­mus kar­je­rā, jo par­tne­ra pa­nā­ku­mi tiek uz­tver­ti kā sa­vē­jie. Ne­re­ti katrs no pār­a ar lep­nu­mu no­do­mā: tas ir mans no­pelns, ka viņš/vi­ņa tik tā­lu ti­ka!

Uz­ma­nī­bu! Lau­lī­bai, kas aiz­sā­ku­sies ar Kā­zu skait­li 1, gar­lai­cī­ba ir nā­vē­jo­ša, jo tā iz­pro­vo­cēs vai nu at­sve­ši­nā­ša­nos, vai nu krāp­ša­nu.

2

Ģi­me­nes dzī­ve, kas sā­ku­sies šā skait­ļa aiz­bil­dnī­bā, tiek vei­do­ta uz uz­ti­cē­ša­nās, mai­gas mī­les­tī­bas un cieņ­pil­nu at­tie­cī­bu pa­ma­ta. Ša­jā lau­lī­bā ro­man­ti­kas ir pār­pā­rēm, tā šķiet ne­bei­dza­ma. Vīrs un sie­va il­gus ga­dus ie­prie­ci­nās viens ot­ru ar dā­va­ni­ņām, glās­tiem un da­žā­diem ci­tiem uz­ma­nī­bas ap­lie­ci­nā­ju­miem.
Diem­žēl, tik­līdz viens sāks no­jaust par ot­ra ne­uz­ti­cī­bu, tas vi­ņam būs mil­zīgs trie­ciens – diez vai mī­les­tī­bas no­de­vē­jam tiks pie­dots. Tā­pēc at­tie­cī­bas ne­var pa­mest paš­plūs­mā, vien­mēr jā­pa­do­mā, lai ar sa­vu rī­cī­bu vai vār­diem ot­ram ne­ra­dī­tu sā­pes, cie­ša­nas un vil­ša­nos.

Uz­ma­nī­bu! Ša­jās at­tie­cī­bās va­ja­dzī­ga pa­stā­vī­ga uz­ma­nī­ba, at­zi­nī­ba un uz­sla­vas. Ja jū­su Kā­zu skait­lis ir 2, tad bie­žāk sa­kiet la­bus vār­dus sa­vai ot­ra­jai pus­ītei.

3

Kā­zu skait­lis 3 lau­lī­bas dzī­vi pa­da­ra ne­sta­bi­lu. Katrs no pār­a gri­bēs tiek­ties uz se­vis iz­teik­ša­nu, pie­rā­dī­ša­nu, ne­ņe­mot vē­rā par­tne­ra in­te­re­ses. Pa­tī­ka­ma ko­pā bū­ša­na, lai­ka pa­va­dī­ša­na un iz­klai­des ār­pus ģi­me­nes iz­rā­dī­sies tī­ka­mā­kas ne­kā kon­tak­tē­ša­nās ar vī­ru vai sie­vu.

Sa­dzī­vē var sāk­ties skan­da­lē­ša­na – trij­nieks pro­vo­cē īg­ņo­ša­nos par ru­tī­nu. Tas no­zī­mē, ka cil­vē­ki ne­gri­bēs uz­ņem­ties mā­jas rū­pes, vi­ņiem ne­gri­bē­sies ne maz­gāt trau­kus, ne uz­kopt dzī­vok­li, kur nu vēl kaut ko pie­re­mon­tēt. Katrs uz­ska­tīs, ka tas jā­da­ra ot­ram vai kā­dam no ma­las. Kaut vai ne­eso­šam Mis­te­ram Pro­pe­ram no rek­lā­mas. Tad sāk­sies kon­flik­ti un tiks iz­teik­tas pre­ten­zi­jas. Tik tie­šām, bū­tu jau­ki, ja mā­jas so­li pa­veik­tu kāds cits – sie­vas­mā­te, vī­ra­mā­te vai uz­kop­ša­nas fir­mas dar­bi­nie­ki. La­bāk sa­mak­sāt vi­ņiem, bet mā­jās lai val­da miers!
Uz­ma­nī­bu! Ja vīrs un sie­va ir ra­do­šas per­so­nī­bas, tad šā­da sa­vie­nī­ba var iz­vei­dot ļo­ti per­spek­tī­vu ci­tu sa­vie­nī­bu – ko­pī­gu dar­bo­ša­nos vie­nā jo­mā vai pro­jek­tā. Pie­mē­ram, sie­va uz­rak­sta grā­ma­tu, vīrs ilus­trē, abi īs­te­no sa­vas am­bī­ci­jas, un no­pel­nī­tā nau­da pa­liek ģi­me­nes ma­kā.

4

Hm… Šis nav la­bā­kais Kā­zu skait­lis. Lau­lā­tie drau­gi var uz­tvert viens ot­ru kā šķēr­sli, kas trau­cē sa­sniegt kat­ram sa­vu mēr­ķi. Sav­star­pē­jie pār­me­tu­mi krā­sies un krā­sies, līdz bi­ju­šie mī­lē­tā­ji vai nu iz­šķir­sies, vai nu pil­nī­gi at­sve­ši­nā­sies. Kat­ram ātr­i sāk­sies sa­va dzī­ve, kaut arī for­mā­li jo­pro­jām pa­stā­vēs kop­dzī­ve. Ko­pā dzī­vo­ša­na var vil­kties sa­mē­rā il­gi, pat des­mit ga­dus, ka­mēr viens vai abi ne­iz­tur un no­lemj at­tie­cī­bas pār­traukt ar tie­sas vai no­tā­ra starp­nie­cī­bu.

Tā­dā lau­lī­bā gal­ve­nais būs kar­je­ra. Pat ja ir bēr­ni, arī vi­ņi ne­spēs «sa­lī­mēt» vī­rie­ti un sie­vie­ti. Drī­zāk at­va­ses tiks uz­tver­tas kā trau­cēk­lis pro­fe­si­onā­la­jai at­tīs­tī­bai. Ja ģi­me­nē abi pel­na pie­tie­ka­mi, tad bēr­nam tiek no­al­go­ta auk­le, ku­ra (la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā) spēs aiz­stāt i mam­mu, i tē­ti.

Uz­ma­nī­bu! Ja Kā­zu skait­lis ir 4, tad ša­jās at­tie­cī­bās vīrs un sie­va būs uz­ti­cī­gi sa­vam dar­bam, bet ne ģi­me­nes vēr­tī­bām vai viens ot­ram. Ie­tei­cams la­bi ap­do­mā­ties, vai va­jag ap­pre­cē­ties tā­dā da­tu­mā, kurš at­bilst šim Kā­zu skait­lim.

5

Ja lau­lī­bu da­tu­mā ir sa­nā­cis Kā­zu skait­lis 5, tad ģi­me­nes dzī­ve būs aiz­rau­jo­ša un daudz­vei­dī­ga. De­rē­tu gan sa­ba­lan­sēt lau­lā­to vēl­mes jaun­us ie­spai­dus ie­gūt vie­nam no ot­ra at­se­viš­ķi, kad katrs lab­prā­tāk riņ­ķo sa­vā iz­klai­des or­bī­tā. Bet ja pirms kā­zām abi ir ska­tī­ju­šies vie­nā vir­zie­nā un vi­ņiem bi­jis daudz ko­pī­ga, tad arī pēc ofi­ci­āli no­slēg­tas sa­vie­nī­bas viegl­prā­tī­gā piec­nie­ka ie­tek­me būs maz iz­jū­ta­ma. Lau­lā­tie gri­bēs būt ko­pā – gan ko­pī­gi ce­ļo­jot, gan no­dar­bo­jo­ties ar ģi­me­nes biz­ne­su.

Uz­ma­nī­bu! Ja gri­bas gre­dze­nus mīt da­tu­mā, kas at­bilst Kā­zu skait­lim 5, tad to var ie­teikt tiem, ku­ri jau kopš pir­ma­jām ie­pa­zī­ša­nās mi­nū­tēm ju­ta, ka starp vi­ņiem ir jū­tas, tur­klāt – abiem ir arī viens un tas pats vai lī­dzīgs ho­bijs vai darbs. Tad lau­lī­bā sa­ska­nēs. Pat vai­rāk, šā­dam pār­im vien­mēr būs ko­pī­gi ģi­me­nes drau­gi, un lau­lā­tie bez kur­nē­ša­nas spēs sa­da­līt mā­jas dar­bus. At­pūs­ties vi­ņiem gri­bē­sies vie­nam ot­ra sa­bied­rī­bā. Re­tu rei­zi vi­ņi ša­jā idil­lē ie­lai­dīs abiem tī­ka­mus cil­vē­kus.

6

Lie­lisks Kā­zu skait­lis. Ģi­me­nē vis­a būs pa­pil­nam – mī­les­tī­bas, nau­das un lab­klā­jī­bas, kā arī pa­tie­sas in­te­re­ses vie­nam par ot­ru. Cil­vē­kiem, ku­ri ap­pre­cē­ju­šies šā skait­ļa «aiz­sar­dzī­bā», ir vis­as ie­spē­jas no­dzī­vot tā, kā rak­sta pa­sa­kās: vi­ņi dzī­vo­ja il­gi un lai­mī­gi un no­mi­ra vie­nā die­nā.
Uz­ma­nī­bu! Sva­rī­gi, lai viens no ot­ra sa­ņem­tu ab­so­lū­tu at­zi­nī­bu kā at­al­go­ju­mu par vi­su, kas da­rīts ģi­me­nes la­bā. Kā­zu skait­lis 6 ne­ļaus spē­lēt ti­kai vie­nos vār­tos – viens dos, otrs ņems. Jā­būt mij­ie­dar­bī­bai. At­vēr­tī­ba, at­klā­tums un pa­tei­cī­ba – ja abi spēs ra­dīt šā­dus ap­stāk­ļus ģi­me­nē, tad būs arī har­mo­nis­ka līdz­ās­pas­tā­vē­ša­na. Lau­lā­tie gan to lie­lis­ki ap­zi­nās un bez lie­kiem at­gā­di­nā­ju­miem tu­vā cil­vē­ka pū­li­ņus at­al­go ar to pa­šu – ar mī­ļu­mu, ie­in­te­re­sē­tī­bu un rū­pēm.

7

Šis Kā­zu skait­lis der ti­kai tiem cil­vē­kiem, ku­riem jau no da­bas dots rāms un no­svērts tem­pe­ra­ments un tā dē­vē­tā gul­bja uz­ti­cī­ba. Pro­ti, ja mīl, tad vie­nu vie­nī­go uz vi­su mū­žu. Šis Kā­zu skait­lis pa­stip­ri­na ana­lī­tis­kās spē­jas. Cil­vēks ļo­ti pre­cī­zi spēj no­jaust vai sa­just, kas no­tiek ar par­tne­ri. Tik­līdz ra­dī­sies kaut ne­lie­las aiz­do­mas, ka viņš vēl ti­kai gra­sās kļūt ne­uz­ti­cīgs, sāk­sies rū­pī­ga iz­mek­lē­ša­na. Tas no­tiks vēl ne­sa­udzī­gāk, ne­kā at­klāj rent­gens! Ja vīrs vai sie­va tie­šām aizies «pa krei­si», otrs to uz­reiz sa­pra­tīs. Ne­sa­nāks no­slēpt.
Uz­ma­nī­bu! Kā­zu skait­lis 7 var pro­vo­cēt no­slēg­tī­bu, pār­im ne­gri­bē­sies pla­šu pa­zi­ņu lo­ku. Ja vīrs vai sie­va nav pie­ra­du­ši dzī­vot tik no­slēg­ti, tad lau­lī­ba var ātr­i vien iz­jukt. Tie, ku­riem pa­sau­les klāt­būt­ne ģi­me­nes at­tie­cī­bās nav ne­pie­cie­ša­ma, dzī­vos il­gā un drau­dzī­gā sa­vie­nī­bā.

8

Re, klāt esam pie īs­te­nām ap­rē­ķi­na lau­lī­bām! Ja lau­lī­bas no­tiek da­tu­mā, kurš at­bilst šim Kā­zu skait­lim, tad sa­vie­nī­ba tiek ce­men­tē­ta ti­kai uz fi­nan­si­āla pa­ma­ta. Po­zi­tī­vā zi­ņa: ja abi pre­cas ap­rē­ķi­na dēļ, tad šā­da no­stā­ja ne­vie­nu ne­aiz­vai­nos. Katrs no lau­le­ņiem zi­nās, ko viņš ir ie­gul­dī­jis un ko sa­ņems pre­tim.
Kā­zu skait­lis 8 būs lab­vē­līgs ģi­me­nei, ku­rā vīrs un sie­va strā­dā ban­ku, fi­nan­šu sfē­rā un abi ie­ņem va­do­šus ama­tus. Ja ne ci­tā­di, tad abiem ie­tei­cams būt am­bi­ci­oziem kar­je­ris­tiem un tiek­ties pēc sa­snie­gu­miem dar­bā. Tad ģi­me­nes dzī­ve būs ga­na stip­ra un ilg­sto­ša, jo lau­lā­tie spēs vien­līdz sa­prā­tī­gi ap­vie­not at­tie­cī­bu ro­man­tis­ko pus­i ar mai­zes pel­nī­ša­nu.
Uz­ma­nī­bu! Ro­man­tis­ki no­ska­ņo­tām būt­nēm šis Kā­zu skait­lis var sa­gā­dāt vil­ša­nos, tā­pēc ka nau­das pel­nī­ša­na ģi­me­nē var kļūt par no­dar­bi nu­mur viens. Ja kat­ru mī­ļu brī­di jā­do­mā un jā­ru­nā ti­kai par ģi­me­nes ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, jū­tī­gā­ki cil­vē­ki var jus­ties dzi­ļi ne­sa­pras­ti.

9

Ja lī­ga­vai un lī­ga­vai­nim nav par kat­ru ce­nu īs­te­no­ja­mu am­bī­ci­ju, tad Kā­zu skait­lis 9 vi­ņiem de­rēs kā uz­liets. Kad ne­viens ne­gri­bēs se­vi iz­celt un pie­rā­dīt, tad lau­lī­ba būs ap­skau­ža­mi sa­ska­nī­ga, gan vīrs, gan sie­va lab­prāt «kal­pos» viens ot­ram un vien­lai­kus – sa­vas ģi­me­nes in­te­re­sēm. Vi­ņi gā­dās viens par ot­ru, ne­gai­dot ne­ko pre­tim, un ju­tī­sies lai­mī­gi tā­lab vien, ka jū­tas lai­mī­gi.
Uz­ma­nī­bu! Ja viens no pār­a ak­tī­vi vei­dos sa­vu kar­je­ru, bet otrs ne­būs at­ra­dis vei­du, kā se­vi īs­te­not un paš­ap­lie­ci­nā­ties ār­pus ģi­me­nes, tad ma­zāk veik­smī­gais par­tne­ris būs spiests pie­lā­go­ties veik­smi­nie­ka in­te­re­sēm un va­ja­dzī­bām. Tur­klāt ļo­ti bie­ži «kal­po­nes» lo­mā at­ro­das ne­būt ne sie­vie­te. Šā­dā lau­lī­bā vīrs mēdz būt māj­saim­nieks, kurš saim­nie­ko un audzi­na bēr­nus, ka­mēr sie­va pel­na nau­du. Tāds «spē­ku sa­mērs» at­tie­cī­bās ne­vei­ci­na har­mo­ni­ju un līdz­sva­ru. Ja ne­vē­la­ties zie­do­ties vie­nī­gi ģi­me­nei, tad ie­tei­cams iz­vē­lē­ties ci­tu da­tu­mu lau­lī­bas no­slēg­ša­nai.

As­tro­loģijā pastāv uzskats, ka vis­la­bā­kais laiks lau­lī­bām ir augošs Mē­ness, jo īpa­ši pir­mais ce­turk­snis, kā arī laiks, kad Mē­ness at­ro­das Vēr­ša, Strēl­nie­ka, Zivju, Me­žā­ža, Sva­ru zī­mē.

Lau­lī­bām lab­vē­lī­ga ir arī 10., 11., 13., 17., 21., 26., 27. Mē­ness die­na.

Informācijas avots:

Informācijas avots: žurnāls “Praktiskā Astroloģija”

https://www.facebook.com/PraktiskaAstrologija/?fref=ts

Citi Raksti